Disclaimer en voorwaarden

Disclaimer en voorwaarden

IDENTITEIT

Deze webshop www.j-and-s-packaging.com is eigendom van J&S Packaging

Maatschappelijke zetel:

J&S Packaging
Chemin du Fundus 13 - Zoning II
B-7822 Ghislenghien

Tel.: +32 (0)68 84 38 74
Fax: +32 (0)68 84 38 81

info@j-and-s-packaging.com

Ondernemingsnummer: BE 0453.529.834 

 

DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op deze website. Door de website te gebruiken stem je in met deze disclaimer.

J&S Packaging werkt de inhoud van de website vaak bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat bepaalde inhoud van deze website onvolledig of verouderd is. Wij geven op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.

J&S Packaging biedt geen garantie over de veiligheid van de website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.

J&S Packaging is niet verantwoordelijk voor webpagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt.

Wij verschaffen informatie op onze website, zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op onze website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

J&S Packaging kan de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. J&S Packaging kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen op haar website of het beëindigen ervan. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken: geschillen, ontstaan door het gebruik van deze website, die niet minnelijk geregeld kunnen worden tussen de partijen, worden beheerst door het Belgisch recht en zullen worden voorgelegd aan de rechtbanken van Doornik, België.


TOEPASSINGSGEBIED

Onze verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van J&S Packaging aan u als klant. Om een bestelling op onze webshop te kunnen plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn. Als u geen 18 bent, vragen we u om de bestelling door uw ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

Als naast deze verkoopsvoorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt het bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze verkoopsvoorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, kunt u zich als consument altijd beroepen op de voor u meest voordelige tekst.

U verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de verkoopsvoorwaarden vanaf het moment van gebruik van onze website. Onze verkoopsvoorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website.

We beschrijven altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat we u verkopen en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om u een goede beoordeling te laten maken.

 

ONLINE AANBOD EN ORDERS

J&S Packaging probeert op ieder moment de desbetreffende informatie zo duidelijk en correct mogelijk te verstrekken. Indien onze productbeschrijving fouten bevat, dan zullen wij hiervoor niet verantwoordelijk worden geacht. J&S Packaging zal deze onjuistheden zo snel mogelijk aanpassen en de goederen terugnemen.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermelden we dit uitdrukkelijk in ons aanbod.

Als een product niet beschikbaar blijkt te zijn bij levering, dan kan J&S Packaging niet verantwoordelijk worden gesteld, en ook niet voor eventuele schade daaruit voortvloeiend. U als klant wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In dit geval kunt u uw bestelling eventueel volledig of gedeeltelijk annuleren. De terugbetaling zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald.

Een bestelling kan, afhankelijk van de beschikbaarheid, opgesplitst worden in meerdere orders en dit zonder meerkost. Deze informatie zal aan u als klant worden meegedeeld via mail bij het bevestigen van het eerste deel.

Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we voor uw betalingstransactie ontvangen hebben. We aanvaarden Visa, MasterCard, Maestro en Bancontact. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt. Tenzij u er voor gekozen heeft om te betalen via factuur na levering.

Om een product aan te kopen, voegt u het artikel in de gewenste hoeveelheid toe aan uw winkelmandje. Indien u tevreden bent over de geselecteerde items, dan kunt u naar de bestelprocedure overgaan. Indien u al op onze website geregistreerd bent als klant, volstaat het om uw e-mailadres en paswoord in te voeren. Indien nog geen registratie heeft plaatsgevonden, geeft u uw contactgegevens in. Vervolgens vermeldt u het gewenste tijdstip van afhaling in onze winkel. In de laatste stap bevestigt u onze verkoopsvoorwaarden. Zodra u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief. 

PRIJZEN

Onze prijzen zijn exclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten. (tenzij anders vermeld) U komt dus nooit voor verrassingen te staan. 

J&S Packaging aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van het weergeven van een foutieve prijs. Wij behouden ons het recht voor om fouten recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. U als klant kunt het order met de nieuwe prijs aanvaarden of indien gewenst uw bestelling annuleren.

OVERMACHT

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of een verbinding of de gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, ...

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s, kleurencombinaties, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

We hopen natuurlijk steeds dat al onze klanten 100% tevreden zijn. Als u toch klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kunt u ons contacteren via info@j-and-s-packaging.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

KLACHTENREGELING EN GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten die we afsluiten met onze klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en bij geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar de Belgische Wet Marktpraktijken en Consumentenbescherming.

Heeft u een probleem met producten of diensten die u online heeft gekocht, dan kunt u via de site, ec.europa.eu, een beroep doen op alternatieve geschillenbeslechting.